Algemene Voorwaarden Kind & Rug Praktijk

Huisregels

Om behandelingen zo efficiënt en zo prettig mogelijk te laten verlopen vragen wij u het volgende:

 • Binnen de praktijk dient iedereen zich volgens algemene geldende (fatsoens)normen en waarden te gedragen
 • Draag zorg voor een goede persoonlijke hygiëne
 • Neemt u bij de eerste afspraak een geldig ID-bewijs mee
 • Graag bij al uw afspraken een handdoek of badlaken meenemen
 • Lees uw verzekeringspolis na betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw verzekeraar
 • Afzeggen/verplaatsen van een afspraak minimaal 24 uur van tevoren. Kind & Rug Praktijk is genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, mits deze niet tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een whatsapp-bericht sturen, een bericht inspreken via de voicemail, of mailen naar [email protected]
 • U kunt plaatsnemen in de wachtkamer
 • Graag uw begrip als u even moet wachten. Soms vraagt een behandeling meer tijd dan gepland. We proberen wachttijden te vermijden
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.   
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of  buitenterrein (auto, fiets). Let u dus goed op, dit geldt ook voor een jas of tas oid die u achterlaat in de wachtkamer.
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.   
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Klachtenregeling

In het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector heeft het K.N.G.F. een klachtenregeling ingesteld . Wanneer u een klacht heeft, dient u deze eerst te bespreken met de betreffende fysio/manueeltherapeut. Samen dient u te zoeken naar een oplossing. Mogelijk is een vervolggesprek noodzakelijk. Via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is het ook mogelijk een bemiddelingsgesprek aan te vragen.
Wanneer u er niet samen met uw fysio/manueeltherapeut uit komt kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij: Centraal Bureau Fysiotherapie t.a.v. Klachtencommissie Fysiotherapie, postbus 248, 3800 AE Amersfoort.

Aansprakelijkheid eigendommen

De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies dan wel zoekraken van uw eigendommen.

Privacyregelement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.


Kind & Rug Praktijk is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kind & Rug Praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyregelement
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten

Persoonsgegevens van patiënten en of leveranciers worden door Kind & Rug Praktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie tijdens de behandelperiode;
 • Verzorgen van een klanttevredenheidsonderzoek;
 • Contact met medisch professionals

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het fysio- en of manueel therapeutische behandeltraject. 
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Kind & Rug Praktijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-        Voornaam;

-        Tussenvoegsel;

-        Achternaam;

-        Telefoonnummer;

-        E-mailadres;

-        Geslacht;

-        Geboortedatum;

-        Gezondheidsgegevens;

-        Verzekeringsgegevens;

-        BSN;

-        ID of paspoortnummer;

Uw persoonsgegevens wordt door Kind & Rug Praktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode van gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en na de laatste behandeling 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-        Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);

-        Het verzorgen van de (financiële) administratie;

-        Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;

-        Het verwerken van declaraties of banktransacties;

Kind & Rug Praktijk geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hieromtrent uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

Kind & Rug Praktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Kind & Rug Praktijk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen, en waar mogelijk ook een tweestaps-authenticatie. 
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt zijn een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd.

 • De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden  
 • Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden 
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn 
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden 
 • De fysio/manueeltherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en fysio/manueeltherapeut een andere fysiotherapeut worden ingezet of de behandeling zal beëindigd worden  
 • Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden  
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit aangeven bij uw fysiotherapeut of een van zijn collega’s of via de geldende klachtenregeling kenbaar maken

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysio/manueeltherapeut.

Kind & Rug Praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten, m.u.v. de groep CZ-zorgverzekeringen, de Menzis groep en Caresq. Hieronder vallen CZ, CZ direct, Ohra, Nationale Nederlanden, Just, Menzis, Anderzorg, PMA, Vink Vink en Hema. Bij alle zorgverzekeraars waarmee Kind & Rug Praktijk een contract heeft zullen de nota’s rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Declaraties die door de verzekeringsmaatschappij worden geweigerd omdat bijv. de dekking is overschreden, of een persoon blijkt toch geen aanvullende verzekering te hebben, worden bij de patiënt de nota ingediend. De patiënt is zelf verantwoordelijk om op de hoogte te zijn van zijn of haar vergoeding voor fysio- en manuele therapie. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij u zorgverzekeraar.

De betalingsvoorwaarden die gelden bij Kind & Rug Praktijk:

De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of namens de patiënt verleende diensten.  Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht. Zie hiervoor de praktijktarieven. Betaling voor de fysio/manueeltherapeutische diensten geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum. Het factuurbedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL14RABO0338378774 ten name van Kind & Rug Praktijk. Na het verstrijken van het betalingstermijn van 14 dagen treedt verzuim in en staat het de fysio/manueeltherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.  Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.  Indien de fysio/manueeltherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.